EN

Изотсревиз

#

0
Username
информация

ОБЩИ УСЛОВИЯ


ПРЕДМЕТ


Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Изотсервиз Пловдив“ ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК 115199228, представлявано от Богдан Богданов, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин „www.izotservice.com”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.


ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА


Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 

 1. Наименование на Доставчика: „Изотсервиз Пловдив“ ЕООД
 2. Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ №6
 3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ 43-А
 4. Данни за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ №6, E-mail: sales@izotservice.com; izotservice@abv.bg, тел: +359 32 638094
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК115199228
 6. Номер на удостоверение за администратор на личните данни №240646/24.03.2015 г.
 7. Надзорни органи:

  Комисия за защита на личните данни
  Адрес: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
  тел.: (02) 91-53-518
  E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
  Уеб сайт: www.cpdp.bg

  Комисия за защита на потребителите
  Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6
  тел.: (02) 93-30-565; 0700 111 22; Е-mail: info@kzp.bg; Уеб сайт: www.kzp.bg
 8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG115199228


ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН


ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.izotservice.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

 

 

ДОСТАВЧИКЪТ доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

 

ПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.izotservice.com или друго средство за комуникация от разстояние.

 

По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки. Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия.

 

Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет. Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

 

Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН


За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

 

С попълване на данните си и натискане на бутоните "Съгласен съм с условията за ползване на сайта на Izotservice" и "Регистрирай ме", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

 

При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

 

Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес. Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му.

 

Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

 

ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО- ПРОДАЖБА


Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

 

 

 1. Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 2. Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола;
 3. Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;
 4. Предоставяне на данни за извършване на доставката;
 5. Избор на способ и момент за плащане на цената.
 6. Потвърждение на поръчката;

 

ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ


Правилата на настоящия раздел от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

 

Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:

 

Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

 

Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

 

Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

 

Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката.

 

Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

 

В случай, че потребителят упражни правото си на отказ, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика. Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на гореспоменатия срок.

 

Срокът на доставка на стоката е 2 работни дни за поръчки, приети преди 14:00 часа. Поръчки, получени след 14:00 часа ще бъдат обработвани на следващия работен ден. Началният момент, от който тече срокът, е момента на получаване на потвърдителен e-mail от Потребителя за извършената покупка.

 

Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ


Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок. Ако срокът не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок.

 

Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

 

От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

 

Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ


Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които имат регистрация.

 

Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

 

Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ


Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

 

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ


Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

 

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на www.izotservice.com.

Лични данни
За нас
Какво продаваме
Доставка
Гаранция
Общи условия
Как да поръчам